Blog

Czy warto się uczyć przez całe życie?

Rozwój to klucz do sukcesu zawodowego. Żeby go osiągnąć nie wystarczy zmienić pracę, która nam  z nie odpowiada z różnych powodów na inną. Life Long Learning to stałe podnoszenie swoich kompetencji oraz poszerzanie wiedzy.


Czemu służy nauka?

 • zwiększaniu swoich przychodów finansowych
 • satysfakcji i przyjemności z własnego rozwoju
 • daje nam większe poczucie bezpieczeństwa

Ucząc się, nasz umysł pracuje lepiej i wydajniej, co przekłada się również na lepsze samopoczucie.

Poszerzanie horyzontów w dobie pędu do nasz szczyt kariery zawodowej jest obowiązkiem, a nie może być tylko chwilowym etap w życiu pracownika.

Niestety bardzo wiele osób sięga po wiedzę, w momencie gdy widnieje nad nimi widmo przymusu. Stąd powszechne przekonanie tylko o nauce tego, co ma charakter pragmatyczny.

 

Polityka Life Long Learning 

Kształcenie ustawiczne osób dorosłych stało się jednym z priorytetów Unii Europejskiej, która zachęca do uczenia się przez całe życie, ponieważ jest to potrzebne aby:

 • zwiększyć konkurencyjność pracownika na rynku oraz szanse na zatrudnienie
 • ma służyć zwalczaniu wykluczenia społecznego
 • aktywizować grupy w trudnej sytuacji na rynku pracy

Nauka osób dorosłych odbywa się przez kształcenie formalne oraz nieformalne oraz poza formalne. Jej celem jest zwiększenie kompetencji w danej dziedzinie, nabycie nowych umiejętności lub całkowite przekwalifikowanie się.

Do priorytetów koncepcji Life Long Learning zalicza się między innymi zwiększenie dostępu obywateli do kształcenia ustawicznego, pokazanie jakie są możliwości nauki dostępne na rynku, uświadomienie, że nauka to inwestycja, która się zwraca.

 

Life Long Learning w praktyce 

Korzystając z ideii Life Long Learningu osoby zainteresowane zdobywaniem nowej wiedzy mogą korzystać z kursów, szkoleń, warsztatów, studiów podyplomowych.

Szkolenia zawodowe są bardzo dobrym przykładem na rozwój osobisty oraz zawodowy. Na rynku jest wiele atrakcyjnych ofert różnych firm szkoleniowych. Cześć z nich jest bezpłatna, gdy kursy są organizowane  w ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Inne mogą być opłacone ze środków Krajowego Funduszu Pracy, funduszy pożyczkowych lub przez pracodawcę.

W przypadku opłacania szkolenia przez pracodawcę, pracownikowi przysługuje urlop szkoleniowy.

Podstawą w kształceniu osób dorosłych jest przede wszystkim właściwa diagnoza ich luk kompetencyjnych.

 

 

Skuteczne metody motywacji pracowników

 

Zmęczenie, wypalenie zawodowe, niechęć do pracy. Z taką postawą po pewnym czasie może spotkać się wielu pracodawców. Co zrobić, by pracownik pracował efektywnie i odczuwał satysfakcję z wykonywanych obowiązków? Znaleźć skuteczny sposób motywacji. Jednak aby to zrobić, należy poznać dostępne techniki i metody. Poniżej przegląd kilku z nich.

Motywacja finansowa

Jest podstawowym narzędziem motywacji pracowników, a jednocześnie powszechnie dostępnym i zarazem prostym. Każdy, kto zostaje zatrudniony na podstawie umowy o pracę otrzymuje w zamian określoną kwotę wynagrodzenia. Jej wysokość powinna być kompromisem pomiędzy interesami obu stron. Dodatkowo pracodawca może wprowadzić dodatkowe formy wynagrodzenia, które poza pensją zasadniczą zachęcą podwładnych do lepszej pracy. Warunkiem jest posiadaniem odpowiedniego budżetu na ten cel oraz zasadność przyznawania tego rodzaju dodatków finansowych, który są między innymi:

 • premia uznaniowa
 • nagrody pieniężne
 • premia kwartalna
 • dofinansowanie do szkoleń, kursów zawodowych lub studiów podyplomowych

Pracodawca może także zaoferować takie benefity jak samochód służbowy, laptop, prywatną opiekę medyczną 

Motywacja pozafinansowa 

Praca to nie tylko comiesięczne przelewy na konto bankowe. To również satysfakcja, zadowolenie i rozwój. Tak jest to możliwe, pod warunkiem, że w miejscu pracy stosuje się nie tylko zachęty  o charakterze finansowym, ale spogląda się na grupę pracowników jako drużynę, która razem  z nami dąży do osiągnięcia tego samego celu. Żeby było to możliwe, należy w pierwszej kolejności uświadomić pracownikom, czego oczekujemy i jakie mamy plany na najbliższe lata. Opracować plan działania, dokonać podziału obowiązków pomiędzy poszczególne osoby zgodnie z ich kompetencjami. Pracownik musi widzieć sens swojej pracy, dlatego oceniając jego pracę przełożony powinien w jej trakcie wspierać go przez:

 • pochwałę
 • docenianie jego starań
 • włączać go w proces podejmowania decyzji
 • chwalić za sukcesy, a za błędy krytykować umiejętnie(wskazywać obszary poprawy)

Motywacja pracowników jest trudnym zadaniem. Wymaga przede wszystkim indywidualnego podejścia i odpowiednich predyspozycji ze strony menedżera kierującego zespołem. 

 

 

Sprawdź co składa się na kompetencje pracownika

Po pierwsze to, co mamy w naszej głowie…


Wiedza jest  to zakres specjalistycznych informacji zdobytych w procesie kształcenia realizowanego w placówkach edukacyjnych. Dyplom ukończenia szkoły, studiów, szkolenia ma być potwierdzeniem posiadania określonych zasobów wiedzy przez jego właściciela.

 

W sytuacji, gdy dążymy do wprowadzenia zmiany w naszym życiu zawodowym, która dotyczy nieznanego nam obszaru musimy we własnym zakresie zaplanować pozyskanie niezbędnych danych oraz informacji.

 

Współczesne przedsiębiorstwa również prowadzą działania związane z zarządzaniem wiedzą. Zasoby firmy to nie tylko dobra materialne. O konkurencyjności przedsiębiorstwa decydują także a zasoby wiedzy i połączenie ich z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Zasoby wiedzy pracownika pozwalają odpowiedź mu na pytanie: „wiem co”.

Umiejętności

Pojęcie to obejmuje wszystko to, czego nauczyliśmy się do tej pory a także jest to nasz talent oraz zdolności. Umiejętności ogólne są podstawą do wykonywania zadań związanych z danym obszarem pracy, grupą zawodową. Przykładem są umiejętności sprzedażowe dla grupy zawodów przyporządkowanych do sektora handlu.


Cechy psychofizyczne/Postawy

Pracodawcy prowadząc proces rekrutacji na określone stanowisko mają stworzony obraz „idealnego pracownika”. W zakresie cech psychofizycznych i jego postaw zwraca się uwagę na lojalność wobec pracodawcy, odporność na stres, reakcję na sytuacje kryzysowe, zaangażowanie w powierzone obowiązki, nastawienie na współpracę oraz komunikatywność, otwartość na zmiany, odpowiedzialność, kreatywność czy innowacyjność.


Kwalifikacje

Umiejętności zawodowe są potwierdzenie naszej wiedzy oraz tym, umiemy w praktyce. Najczęściej są potwierdzone przez dyplomy i certyfikaty, a ich podstawą są właśnie kwalifikacje ogólne. Każda kategoria zawodowa lub stanowisko ma dokładnie wskazane wymagane przez pracodawcę standardy kwalifikacji zawodowych.

 

Kodeks Pracy wskazuje na dwa pojęcia – „kwalifikacje zawodowe” oraz „uprawnienia do wykonywania określonego zawodu”. Nie ma jednak dokładnej definicji tych pojęć w ustawie. Dokonując wyjaśnienia wymienionych terminów zgodnie z definicją słownikową kwalifikacje oznaczają to, że pracownik potrafi wykonać daną czynność i posiada do tego odpowiednią wiedzę.

 

Natomiast uprawnienia to prawo do zrobienia czegoś w granicach określonych przepisami prawnymi. Pracodawca ma możliwość ustalenia stosownego zapisu w regulaminie wynagradzania a dotyczącego właśnie kompetencji pracownika na danym stanowisku.

 

Sprawdzeniu powyższych elementów służy analiza SWOT . Wypełnienie takiego testu daje wiele korzyści. Po pierwsze poznajesz dokładnie siebie oraz swoje możliwości.

 

Na podstawie testu i własnych preferencji jesteś wstanie określić w jakich branżach chciałabyś pracować, a także będziesz mieć wiedzę o tym, na jakie stanowiska możesz aplikować zwracając uwagę na własne kompetencje a nie tylko doświadczenie zawodowe ujęte w ogłoszeniu o pracę.

TOP 10 czyli kompetencje przyszłości

Kluczowe umiejętności pracownicze mające charakter uniwersalny i są istotne w międzynarodowym środowisku pracy, które systematycznie tworzy się w Polsce. Sprawdź, jakich umiejętności oraz kompetencji szukają obecnie pracodawcy.


• Umiejętność pracy w zespole międzynarodowym
• Budowanie długotrwałych relacji z klientem
• Umiejętność wyceny przedsiębiorstw
• Umiejętność pracy w zespole
• Komunikatywność
• Zarządzanie projektami
• Orientacja w sferze biznesowej
• Umiejętności sprzedażowe
• Znajomość branży pracodawcy
• Znajmość języków obcych

Powyższe umiejętności są uważane za kluczowe nie tylko u pracowników z wieloletnim doświadczeniem, ale również u osób rozpoczynających karierę zawodową.


Analizując dziesięć kluczowych umiejętności pracowniczych warto zwrócić uwagę na to, że część z nich ściśle wiąże się z posiadaniem pewnej wiedzy oraz doświadczeniem. Będzie to między innymi znajomość języków obcych, orientacja w sferze biznesowej oraz umiejętność wyceny przedsiębiorstw. Pierwsza z nich wymaga wiele pracy i systematyczności. Umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie co najmniej B2 to absolutna podstawa. Mile widziana jest znajomość drugiego języka obcego. Ta kompetencja jest szczególnie ważna w branży IT.


Kolejna z wybranych umiejętności to zorientowanie w biznesie i doskonałe rozumienie mechanizmów rynkowych. Obecnie nie jest możliwie wdrażanie koncepcji w firmie(w poszczególnych działach) bez uwzględnia ogólnej strategii przedsiębiorstwa. Dlatego istotne jest właściwe zastosowanie i praca ze wskaźnikami KPI(key performance indicators) zwłaszcza mowa tu o branży HR. Trzeci z omawianych przypadków to stosowanie narzędzi do podejmowania decyzji finansowych ważnych z punktu widzenia sektora finansowego, jakim jest wycena finansowa przedsiębiorstw.


W sektorze nieruchomości będzie duże zainteresowanie umiejętnościami sprzedażowymi i technikami negocjacji. W działach finansowo-kadrowych pracodawcy zwracają uwagę na dostosowanie kompetencji pracownika do branży, w której działa przedsiębiorstwo i dopasowania działań do jego specyfiki.


Coraz popularniejsza staje się praca w oparciu o kontrakt stąd docenia się u pracowników stosowanie technik zarządzania projektami. Szczególnie metodykę Scrum. Wiele projektów biznesowych jest realizowanych w rozproszonych zespole zarówno wewnętrznym jak i zewnętrznym, dlatego umiejętność pracy w zespole i komunikacja liczą się u przyszłego pracodawcy.


Z kolei komunikatywność jest dopasowywaniem treści przekazu do odbiorcy. W przypadku umiejętności pracy w międzynarodowej grupie liczy się zdolność pracownika do adaptacji w nowym zmieniającym się otoczeniu pracy.


Sektor bankowości z pewnością doceni kandydata z umiejętnością budowania długotrwałych relacji z klientem. Współczesny klient nie wykazuje się zbytnią lojalnością i często zmienia dostarczyciela potrzebnych mu usług biorąc pod uwagę dogodne dla niego kryteria.


Posiadanie powyższych umiejętności pozwala na pracę w wybranych sektorach, ale również procentuje w ogólnym poszukiwaniu pracy. Dlatego jeśli aplikujesz na stanowisko, na które nie posiadasz odpowiedniego doświadczenia zawsze możesz przeanalizować i zaznaczyć w CV te kluczowe umiejętności, które posiadasz.

Badanie potrzeb szkoleniowych – metoda Kirckpatricka

Badanie potrzeb szkoleniowych wśród pracowników to pierwszy, a zarazem najważniejszy krok przed wysłaniem zapytania ofertowego do firmy szkoleniowej. Pominięcie go powoduje serię następujących po sobie nieporozumień.

 

Metoda badania efektywności szkoleń według Donalda L. Kirkpatricka składa się z sześciu poziomów ewaluacji szkolenia:

 • Wiedza – sprawdzanej na podstawie ankiety pre i post szkoleniowej
 • Zachowania – praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy, umiejętności przy pomocy kwestionariusza ankiety zachowań przed i po szkoleniu, określenia stopnia zachowań, zmian
 • Analiza potrzeb – przed i po szkoleniu wpływa na decyzję o wyborze danej szkolenia lub jego kontynuacji
 • Cele – proces oceny realizacji celów szkolenia. Procedury mają za zadanie udowodnić, że szkolenie przyczynia się do realizacji celów organizacji
 • Reakcje uczestników – mierzenie poziomu satysfakcji za pomocą ankiety
 • Efekty – przedstawienie praktycznych efektów wynikających z przekazanych treści merytorycznych, edukacyjnych. Efektywność jest mierzona na różnych poziomach.

 

Ze względu na złożoność poziomów, ocena danych obszarów wymaga różnych od siebie nakładów czasu pracy, wykorzystania technik badawczych, aby móc zgromadzić wartościowe źródło informacji o szkoleniu. Jednak wszystko to razem pozwala przygotować skuteczny i efektywny program szkolenia dopasowany do potrzeb oraz doświadczenia pracowników. Wpływa to na technikę, metody, typ oraz formy szkolenia. Dokładana analiza daje możliwość ustalenia najważniejszych celów szkolenia. Jeśli analiza potrzeb zostanie dokonana powierzchownie wówczas organizacja będzie narażona na straty. Dlatego tak ważne jest zaangażowanie całego zespołu pracowniczego.

 

Proces zdobywania wiedzy jest ciągły a w przypadku kształcenia osób dorosłych skupia się przed wszystkim na jego efektywności. Dlatego istotne jest cykliczne prowadzenie ewaluacji przebiegu szkolenia oraz osiąganych korzyści. Uczestnicy na szkoleniach uczą się w sposób świadomy, firma szkoleniowa wzbogaca swoją ofertę szkoleniową, potrafi ją lepiej dopasować dla klientów zaś pracodawca sam może ocenić czy szkolenie przyniosło pozytywny efekty, ocenić jakie korzyści z tego odniósł. Ocena zysków dla każdej z przedstawionych stron jest możliwa poprzez wykorzystanie metod badania potrzeb szkoleniowych.

Komu potrzebne są szkolenia?

Coaching, trening umiejętności personalnych, kurs językowy. Szkolenia to „pojemny worek” różnych form doskonalenia zawodowego. Czy są one jednak potrzebne osobie, która przebojem wdziera się na coraz wyższe szczeble kariery zawodowej?

 

Niezależnie od tego, kim jesteśmy w życiu prywatnym i zawodowym każdemu jest potrzebna poprawa w danym obszarze lub nabycie całkiem nowych umiejętności.
Tylko skąd mamy to wiedzieć? Jak rozpoznać czy już powinnam/powinienem zapisać się na jakiś kurs?

 

Na pewno nie może to być jakiś kurs, warsztat, szkolenie. Musi to być coś, co przyczyni się do zmiany w naszym życiu. Dlatego nie warto wybierać z wielu ofert dostępnym na rynku szkoleniowym, czegoś co podoba się innym ale nie nam. Bądź płacić za szkolenie tylko dlatego, że jest modne. A najgorszą rzeczą jaka może się stać to skierowanie grupy osób(pracowników) na szkolenie, które według przełożonego może im się przydać. Bez dokładnego zbadania potrzeb i oczekiwań zespołu. Wtedy potencjalny trener i firma szkoleniowa może zostać oceniona źle lub bardzo nisko chociażby z tego powodu, że temat prowadzonego szkolenia po prostu nikogo nie interesuje.

 

Podamy teraz ogólne korzyści, jakie pojawiają się, gdy zdecydujemy się na proces doszkalania:

 • Zyskanie siebie – ma ona wpływ na jakość wykonywanej pracy i proces podejmowania kluczowych decyzji.
 • Poszerzenie zakresu wiedzy i umiejętności – tych dwóch rzeczy nigdy za wiele.
 • Poznanie doświadczenia i opinii innych osób – jeśli szkolenie jest organizowane w trybie stacjonarnym lub dokonanie wymiany myśli należąc do grup na portalach społecznościowych, gdy kurs odbywa się w formie on line.
 • Uzyskanie cennych porady od trenera w zakresie problemów, które nas dotyczą(pod warunkiem, że jest to trener profesjonalista).
 • Zdobycie nowych kontaktów biznesowych, gdy uczestniczymy w wydarzeniu wraz z osobami z różnych firm i miast.

 

Dlatego już teraz rozpocznijcie poszukiwania szkolenia dopasowanego do waszych potrzeb.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies to zamknij to okno. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.